Cherridata

Onze manier van werken

Het kenmerkende van het Cherridatamodel is dat het zowel emotionele als rationele aspecten van de ontvanger van reclamewerk in ogenschouw neemt. Door integratie van die aspecten wordt inzicht verkregen in de waarschijnlijke motivatie van koopgedrag van consumenten. Niet zomaar op willekeurig gekozen maatstaven, maar gebaseerd op verschillende al lang bekende psychologische inzichten, zoals die door onder andere Abraham H. Maslov, L.J. Pongratz, M. Rokeach en Siegmund Freud zijn ontwikkeld.

Pongratz


Cherridata maakt bij het vaststellen van deze gedragsmotivatie van consumenten gebruik van een effectief interpretatiemodel, bijvoorbeeld naar de inzichten van L.J. Pongratz. Deze stelt onder meer, dat het menselijk gedrag wordt beïnvloed door de levensloop en de levensfase, waarin men verkeert. Door classificeren naar levensfasetypering (o.a. Guardini, 1954) wordt het mogelijk enerzijds zeer fijnmazig, anderzijds op macroschaal, een prognose voor verwacht handelen vast te stellen.

Daarom inventariseert Cherridata niet alleen de waarden en normen van vandaag de dag, maar kijkt ook naar voorkeuren, die in eerdere levensfasen een rol speelden.

Omgeving

Voor operationalisering van het model werkt Cherridata met de Rationele-Emotionele index (RE-index). Deze is opgebouwd uit psychologische, socio-demografische en koopgedrag variabelen. Op basis van de RE-index wordt een attitude- en gedragsdimensie bepaald. Door middel van interpolatie en wederom proefondervindelijk vaststellen van de RE-index bepaalt Cherridata uiteindelijk het operationele universum, waaruit de selecties plaatsvinden.

Op deze wijze kan Cherridata een waarde bepalen, die de mate van waarschijn- lijkheid van interesse op een bepaald aanbod aangeeft.

Maslov

In tegenstelling tot slechts sociodemografische variabelen en variabelen op het gebied van koopgedrag is ook de psyche, welke toch attitude en gedrag bepaalt, onderdeel van de waardebepaling met behulp van de Re-index. Met als gevolg een zeer effectieve selectie, die een zekere kans biedt op een vergrote actierespons

RE-index

En daar gaat het tenslotte om!

Een opdrachtgever, die met ons kersen gaat eten, krijgt uiteindelijk meer; vaak veel meer. Met de RE-index van de prospects alleen wordt die meeropbrengst nog niet optimaal bereikt. Daarvoor is ook een waardering volgens de RE-index van het reclamedrukwerk noodzakelijk: welke typen mensen worden feitelijk aangesproken; in hoeverre is het aanbod in het directe belang van de benaderden en wat is eigenlijk de ‘brainposition’ van het merk bij de prospect.

Wordt door een opdrachtgever een profileringsbestand aangeleverd, bijvoorbeeld de respons en non-respons van een vorige selectie, of een representatieve steekproef uit het bestand van de opdrachtgever, dan wordt op basis hiervan de RE-index bepaald en bij de selectie betrokken.

Vooraf weten hoe de productiviteit verhoogd kan worden is de kern van succesvolle verkoop op afstand. Cherridata wil gewoon, dat elke actie een succes wordt.

De Cherridatabase is vooral toegesneden en beproefd op de vraag uit de documentenmarkt, zoals instellingen op het gebied van kansspelen, fondswerving, verzekeringen en financiële dienstverlening. Maar de rationele en emotionele gegevens uit de Cherridatabase kunnen uiteraard ook gebruikt worden voor andere marktsegmenten.

Cherridata voor de beste oogst.